ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА “ТАУЪР МЕТЪР”
РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ТАУЪР МЕТЪР

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра “ТАУЪР МЕТЪР“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. Настоящите правила са достъпни на https://towermeter.kfc.bg/ и Facebook страницата на KFC www.facebook.com/KFC.Bulgaria за периода на провеждане на Играта.

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 09.04.19 година и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на https://towermeter.kfc.bg/ и на Facebook страницата www.facebook.com/KFC.Bulgaria. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

1.6. В Играта се предоставят следните награди:

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. УЧАСТВАЩИ ОБЕКТИ

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Играта се провежда в периода от 09.04.2019 до 23.04.2019 включително. В рамките на този период на посочените дати, участникът може да участва за спечелване на награда от Играта.

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез Facebook и Instagram страниците на KFC Bulgaria, както следва https://www.facebook.com/KFC.Bulgaria/ https://www.instagram.com/kfcbulgaria/, както и на специално разработения за Играта уебсайт - https://towermeter.kfc.bg/

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, Агенцията, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което:

4.2.1. има публично достъпен профил във Facebook и/или в Instagram, има активна електронна поща, активен телефонен номер и е посетило е уебсайта  https://towermeter.kfc.bg/

4.2.2. изпълнило е условията на Играта, като е въвело своя ръст в уебсайта https://towermeter.kfc.bg/ и е предоставило личните си данни за регистрация в Играта;

4.2.3. Споделило е публично своя резултат от уебсайта https://towermeter.kfc.bg/ в своя Facebook профил;

 

За валидно участващ играч ще се приема само този, която отговаря на изискванията на настоящите условия.

4.3. С публикуването на резултата на своята игра участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран потребителски профил в интернет-сайта https://www.instagram.com/kfcbulgaria/ и/или https://www.facebook.com/KFC.Bulgaria/ , активна електронна поща,  активен телефонен номер и отговаря на изискванията за участие в Играта.

5.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

5.3. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) телефонен номер. Всяко лице има право да участва само един път чрез предоставения телефонен номер и може да спечели само една награда.


5.4. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Instagram и Facebook. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Instagram и Facebook.

5.5. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook и Instagram във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

5.6. Всеки участник следва да отговори на условията на ирата.

 

5.7. Участниците, сред които ще се изтеглят Печеливши в Играта, са тези участници, които са изпълнили условията за участие. Имената на печелившите се обявявят на www.facebook.com/KFC.Bulgaria. и https://www.instagram.com/kfcbulgaria/

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. За периода на играта ще бъдат раздадени 3 броя големи награди и 30 броя малки награди под формата на ваучери, срещу които Печелившите могат да получат съответния брой Шеф Тауър или Тауър в KFC ресторанти, собственост на Самекс ЕООД.

Описание и определяне на наградите:

- 3 броя Големи награди:

Голямата награда представлява множество ваучери за Шеф Тауър или Тауър. Броят на ваучерите се определя от ръста на Печелившия изчислен в Тауър бургери, който ще бъде измерен на място в посочения от него ресторант на KFC. Средният ръст на един Шеф Тауър бургер е 7 см.

Максималният брой Тауъри, който участник може да спечели е 31 броя, равняващи се на 217см ръст.

- 30 броя Малки награди:
30 броя ваучери за един Шеф Тауър или Тауър.


6.2. Спечелените ваучери могат да бъдат използвани за Шеф Тауър бургер до изтичане на Шеф Тауър промоцията на 13.05.2019. Ако Печелившият не успее да употреби ваучерите си до тази дата, то ваучерите ще важат за стандрартен Тауър бургер. Ваучерите могат да бъдат използвани до 30.06.2019. включително.

6.3. Имената на печелившите се обявявят на www.facebook.com/KFC.Bulgaria и https://www.instagram.com/kfcbulgaria/ на 25.04.2019.

6.4. Организаторът ще се свърже с всеки печеливш не по-късно от 25.04.2019. Всеки печеливш следва да потвърди получаването на определената награда не по-късно от 13.05.2019 г. В случай, че печеливш не се свърже с Организаторът до 13.05.2019 г. или не предостави необходимата информация, печелившият губи правото да получи спечелената награда. Участващи ресторанти са следните:

https://kfc.bg/restaurants, собственост на “Самекс” ЕООД

6.5. Наградите могат да бъдат получени от печелившите не по-късно от 26.05.2019. вкл. в посочения от Печелившия ресторант на KFC в България, в рамките на работното време на съответния ресторант, като след посочената дата печелившите губят правото да получат спечелените награди. Ръстът на Печелившия ще бъде измерен на място със специално създадения за целта Тауър Метър.

6.6. В случай че участникът, избран да получи награда, не потърси наградата си в срока по т. 6.4. и 6.5., счита се, че участникът се отказва от правото си да получи наградата.

6.7. Наградите не могат да бъдат получавани от трето лице, различно от печелившия.

6.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това, като изпрати лично съобщение на официалната фен страница на Организатора във Facebook www.facebook.com/KFC.Bulgaria.

7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата www.facebook.com/KFC.Bulgaria и/или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация извършени действия за участие в Играта.

7.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата www.facebook.com/KFC.Bulgaria.

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности във Facebook страницата www.facebook.com/KFC.Bulgaria или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящите правила са достъпни на Facebook страницата www.facebook.com/KFC.Bulgaria  и на уебсайта https://towermeter.kfc.bg/ за периода на провеждане на Играта.

9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

9.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса на участие да дисквалифицира съответния участник.

9.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

9.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

9.6. Настоящите правила влизат в сила на 09.04.2019 година и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата https://towermeter.kfc.bg/ и на www.facebook.com/KFC.Bulgaria. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Участието в Играта е доброволно. При участието си участник може да предостави достъп до профила си във Facebook и Instagram или други лични данни, необходими за провеждане на Играта или получаване на наградите. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.

10.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.

10.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившите.

10.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

10.5. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му, съответно правото му да се възползва от спечелената награда.

10.6. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Играта.

10.7. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.